تبلیغات
                                                                                  خدای بزرگ است اهورا مزدا                من کوروش                پادشاه جهان,شاه بزرگ                شاه نیرومند                شاه چهار گوشه جهان                پسر کمبوجیه, نوه کوروش, نبیره چیش پیش, شاهان بزرگ, شاهان انشان, از تبار پادشاهی جاودانه, آنکه پادشاهیش را خداوند دوست می داشت.                آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم, مردم گامهای مرا به شادمانی پذیرفتند.                سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند, نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید.                من برده داری را بر انداختم                درماندگیشان را چاره کردم, فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد                من همه شهرهای ویران را از نو ساختم                همه نیایشگاه های بسته را گشودم                همه مردمان آواره را به جایگاه خود برگرداندم                خداوند بزرگ از کارهای نیک من خوشنود شد                بشود که دلها شاد گردد.                نبشه کورش بزرگ پادشاه ایران-بابل 538 پیش از میلاد                                                                             e-mail: sshetaban206@gmail.com دستی که خاتم بوسید - آموزش و اشتغال در قانون كار-2
دستی که خاتم بوسید
کارگران نیروی محرکه چرخهای صنایع جهان هستند. حمایت از جامعه کارگری حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 3 دی 1388

فصل 5 : آموزش و اشتغال

5-3 ) اشتغال

ماده 119- وزارت كار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراكز خدمات اشتغال درسراسر كشور اقدام نماید. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد كار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیكاران به مراكز كارآموزی( درصورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراكز تولیدی، صنعتی، كشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

 تبصره 1- مراكز خدمات اشتغال درمراكز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و كلیه موسسات مذكور در این ماده موظف به همكاری با دفاتر مزبور می باشند.

تبصره 2- دولت موظف است تا درایجاد شركتهای تعاونی(تولیدی، كشاورزی، صنعتی وتوزیعی)، معلولین را ازطریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام كار وحمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری دركلیه مراكز موضوع این ماده و تبصره ها كه معلولین درآنها حضور می یابند اقدام نماید.

 تبصره 3- وزات كار و امور اجتماعی مكلف است تا آئین نامه های لازم را درجهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهی ازجامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی كشور تهیه و به تصویب وزیر كار و اموراجتماعی برساند.


 

فصل 5 : آموزش و اشتغال

5-4 ) اشتغال اتباع بیگانه

ماده 120- اتباع بیگانه نمی توانند درایران مشغول به كارشوند مگر آنكه اولاً دارای روادید ورود با حق كار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه كار دریافت دارند.

 تبصره – اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:

الف- اتباع بیگانه ای كه منحصراً درخدمت ماموریتهای دیپلماتیك و كنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه .

ب – كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزرات امور خارجه .

ج- خبرنگاران خبرگزاریها ومطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.


ماده121- وزارت كار وامور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل درمورد صدور روادید با حق كار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و اموراجتماعی درمیان اتباع ایرانی آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات وتخصص كافی برای اشتغال به كار مورد نظر باشد.

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره – احراز شرایط مندرج دراین ماد ه با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشكیل جلسات هیات، به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه با پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.


ماده122- وزارت كار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه كار افراد ذیل اقدام نماید:

الف- تبعه بیگانه ای كه حداقل ده سال مداوم درایران اقامت داشته باشد.

ب – تبعه بیگانه ای كه دارای همسر ایرانی باشد.

ج – مهاجرین كشورهای بیگانه خصوصاً كشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت كتبی وزارتخانه های كشور و امور خارجه .

 

ماده 123- وزارت كار و امور اجتماعی می تواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول ویا افراد بدون تابعیت را (مشروط برآنكه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه كار معاف نماید.

 

ماده 124- پروانه كار با رعایت مواد این قانون حداكثر برای مدت یكسال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.

 

ماده 125- در مواردی كه به هرعنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با كارفرما قطع می شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام كند. تبعه بیگانه نیز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را دربرابر اخذ رسید، به وزارت كار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزرات كار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می كند.

 

ماده 126- در مورادی كه مصلحت صنایع كشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب كند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر كار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه كار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.

 تبصره – مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمدی آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

 

ماده 127- شرایط استخدامی كارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظرگرفتن تابعیت ومدت خدمت ومیزان مزد آنها  و با توجه به نیروی كارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزرات كار و امور اجتماعی  و سازمان امور اداری واستخدامی كشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجی، درهر مورد پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی ازطرف وزارت كار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

 

ماده 128- كارفرمایان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی كه موجب استخدام كارشناسان بیگانه می شود، نظر وزرات كار و اموراجتماعی را درمورد امكان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

 

ماده 129- آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه ازجمله نحوه صدور، تمدید، تجدید ولغو پروانه كار ونیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذكور درماده 121 این قانون ، با پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ارسال توسط سید احمد شتابان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

كد موزیك بی کلام