تبلیغات
                                                                                  خدای بزرگ است اهورا مزدا                من کوروش                پادشاه جهان,شاه بزرگ                شاه نیرومند                شاه چهار گوشه جهان                پسر کمبوجیه, نوه کوروش, نبیره چیش پیش, شاهان بزرگ, شاهان انشان, از تبار پادشاهی جاودانه, آنکه پادشاهیش را خداوند دوست می داشت.                آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم, مردم گامهای مرا به شادمانی پذیرفتند.                سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند, نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید.                من برده داری را بر انداختم                درماندگیشان را چاره کردم, فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد                من همه شهرهای ویران را از نو ساختم                همه نیایشگاه های بسته را گشودم                همه مردمان آواره را به جایگاه خود برگرداندم                خداوند بزرگ از کارهای نیک من خوشنود شد                بشود که دلها شاد گردد.                نبشه کورش بزرگ پادشاه ایران-بابل 538 پیش از میلاد                                                                             e-mail: sshetaban206@gmail.com دستی که خاتم بوسید - حق السعی و مزد و مزایا برای كارگران-قسمت اول
دستی که خاتم بوسید
کارگران نیروی محرکه چرخهای صنایع جهان هستند. حمایت از جامعه کارگری حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 15 اسفند 1388

1-با توجه به ماده 6 قانون كار كه به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به كار معین و بهره كشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟

كار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به كار و بهره كشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده 6 قانون كار تصریح شده است و در این رابطه ماده 172 قانون كار ضمن تاكید بر ممنوعیت كار اجباری به هر شكل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا یك سال) و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معین نموده است. در قسمت ذیل این ماده به مسئولیت مشترك مسبب و مباشر به كارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این ماده به تشدید مجازات در موردی كه چند نفر به طور جمعی اجباراً به كار گمارده  می شوند تصریح گردیده است.

 

 

۲-كارفرمایی مبلغی را از كارگر خود طلبكار است آیا می تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال این مبلغ نباید از یك چهارم كل مزد كارگر بیشتر باشد.

 

۳-كارفرمایان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای كارگران نسبت به كسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می كنند مستند قانونی آن چیست؟

به موجب بند الف ماده 45 قانون كار یكی از مواردی كه كارفرما می تواند از مزد كارگر برداشت نماید موردی است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به این لحاظ كسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای كارگر كه بر اساس قانون انجام می شود از مصادیق حكم بند الف ماده قانونی مرقوم است كه به كارفرما اجازه می دهد وفق مقررات مالیاتی نسبت به كسر مالیات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نماید.

 

۴-آیا كارفرما می تواند از مزد كارگری كه از خانه سازمانی شركت استفاده می‌كند برداشت نماید؟

برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار یكی از مواردی كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازمانی می باشد و بدین لحاظ اقدام كارفرما در زمینه كسر مبلغی از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازمانی كارخانه كه میزان آن با توافق طرفین تعیین گردد فاقد مغایرت قانونی خواهد بود.

 

۵-كارگری به شخصی غیر از كارفرما مدیون است باز پرداخت دیون وی از مزد به چه نحوی امكان پذیر است؟

در صورتی كه كارگر به شخصی ثالث مدیون باشد در این حالت مقررات مربوط در قانون مدنی حاكم بوده كه در این مورد چنانچه محكوم علیه (كارگر) دارای عائله (زن یا فرزند) باشد دستمزد وی والا      دستمزد وی توقیف خواهد شد.

 

۶-تكلیف كارفرما نسبت به اجرای احكام مراجع قضائی در زمینه كسر از حقوق كارگری كه به اشخاصی غیر از كارفرما مدیون است چیست؟

در رابطه با بدهی كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پیش‌بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیكن بنظر می رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعی دادگاهها در موردی كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حكم از سوی مرجع صالحه قانونی، كار فرما مكلف به اجرای حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در این رابطه متذكر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجرای احكام مدنی چنانچه كارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این كه با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد كه در هر حال دریافتی كارگر از میزان حداقل مزد قانونی كمتر نباشد.

 

۷-در قرارداد كار منعقده بین كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجی پیش‌بینی شده است رای مراجع حل اختلاف در زمینه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسی صورت می گیرد؟

مستند به ماده 37 قانون كار جمهوری اسلامی ایران، مزد كارگر می باید به وجه رایج كشور (ریال) تعیین و پرداخت شود و لذا در مواردی كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجی پیش بینی شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوی ذینفع، مراجع حل اختلاف می بایست با تبدیل ارز پیش بینی شده به ریال بر اساس نرخ رسمی اعلام شده از بانك مركزی ایران، مبادرت به صدور رای به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمایند.

                       

۸-در قرارداد كار بین كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟

پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رایج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین كه برخلاف این حكم باشد با عنایت به آمره بودن حكم مزبور غیر نافذ خواهد بود.

 

۹-بین كارگر و كارفرما در زمینه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسیدگی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

چنانچه اختلافی در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و یا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بین كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف می باید با طرح شكایت از سوی شاكی در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه فی الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است رای لازم اصدار یابد. بدیهی است چنانچه نظر مرجع رسیدگی كننده این باشد كه اشتباهی در بین نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترمیم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرایط كار كارگر صادر و قطع یكجانبه آن از سوی كارفرما مجاز نخواهد بود.

 

۱۰-میزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورایعالی كار به چه ترتیبی تعیین می گردد؟

میزان مزد كارگران اعم از ماهر و غیر ماهر با توافق طرفین تعیین می گردد و مصوبات شورایعالی كار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای كارگر ساده در سطح كشور و تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی می باشد.

 

۱۱-آیا مزایایی كه در ارتباط با نوع شغل و یا شرایط كار به كارگر پرداخت می شود مانند مبلغی كه به عنوان حق مسئولیت به كارگرانی كه مسئولیت خاصی به عهده دارند پرداخت می گردد و یا فوق‌العاده بدی آب و هوا كه برخی كارگران به دلیل كار در نقاط بد آب و هوا دریافت می دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و یا با تغییر شغل و یا شرایط كار قابل قطع می باشد؟

مزایایی كه حسب نوع و شرایط شغل به كارگر پرداخت می‌گردد و با تغییر شغل قطع می شود از قبیل فوق العاده سرپرستی، ماموریت و ایاب و ذهاب و نیز مبالغی كه بعنوان حق حضور در جلسات كمیته‌ها و شوراهای مختلف به كارگران پرداخت می شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمی گردد.

 

۱۲-در اجرای مفاد ماده 47 قانون كار قراردادی منعقد و بر اساس آن مبلغی به عنوان پورسانت بهره وری به كارگران پرداخت می شود آیا این پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب می آید؟

در مواردی كه طی عقد قرارداد جمعی بین كارگران یا نمایندگان قانونی آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزایش تولید مورد توافق قرار می گیرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وری به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.

 

۱۳-چنانچه واحدهای كارگری علیرغم مقررات نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نكنند تكلیف چیست و قانون در این زمینه چه حكمی دارد؟        

در ارتباط با تبصره های 2 و 4 ماده واحده قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام می دارد در مواردی كه كارفرمایان مشمول قانون كار در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل كارگاههای خود را طبقه بندی ننموده و احراز دفاتر مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وری و مزد این امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما علیرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهای جبران خدمت هزینه‌های مربوط را به دفتر مشاور فنی یا كارشناس صاحب صلاحیت یاد شده پرداخت ننماید ذینفع یعنی دفتر مشاور فنی یا كارشناس مزبور می تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را علیه كارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعی محل كارگاه تسلیم نماید كه در این صورت هیأت یاد شده حسب تكلیف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسیدگی و مبادرت به اصدار رأی خواهد نمود.

 

۱۴- كارگری نسبت به میزان تعلق پاداش افزایش تولید معترض می باشد آیا حق دارد به طرفیت كمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل طرح شكایت نماید؟

در مواردیكه كارگر نسبت به مبلغ تعیین شده جهت وی از بابت پاداش و بهره‌وری اعتراض داشته باشد. طرح شكایت می بایستی بطرفیت كارفرمای كارگاه صورت گرفته و كمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعی كه صرفاً نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقده فی مابین كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصمیمات آن جنبه مشورتی دارد مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

 ارسال توسط سید احمد شتابان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

كد موزیك بی کلام