تبلیغات
                                                                                  خدای بزرگ است اهورا مزدا                من کوروش                پادشاه جهان,شاه بزرگ                شاه نیرومند                شاه چهار گوشه جهان                پسر کمبوجیه, نوه کوروش, نبیره چیش پیش, شاهان بزرگ, شاهان انشان, از تبار پادشاهی جاودانه, آنکه پادشاهیش را خداوند دوست می داشت.                آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم, مردم گامهای مرا به شادمانی پذیرفتند.                سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند, نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید.                من برده داری را بر انداختم                درماندگیشان را چاره کردم, فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد                من همه شهرهای ویران را از نو ساختم                همه نیایشگاه های بسته را گشودم                همه مردمان آواره را به جایگاه خود برگرداندم                خداوند بزرگ از کارهای نیک من خوشنود شد                بشود که دلها شاد گردد.                نبشه کورش بزرگ پادشاه ایران-بابل 538 پیش از میلاد                                                                             e-mail: sshetaban206@gmail.com دستی که خاتم بوسید - حق السعی و مزد و مزایا برای كارگران-قسمت دوم
دستی که خاتم بوسید
کارگران نیروی محرکه چرخهای صنایع جهان هستند. حمایت از جامعه کارگری حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 20 اسفند 1388

۱۵-در مواردی كه كارگر به دلیل بیماری قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نیست آیا كارفرما تكلیفی به پرداخت مزد خواهد داشت؟

با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ایامی كه بدلیل بیماری قادر به انجام كار نبوده مجوزی ندارد مگر اینكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بدیهی است كارگرانی كه نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمین اجتماعی غرامت مزد دریافت خواهند داشت.

 

۱۶-آیا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزایای كارگران در ایام بیماری تكلیفی دارد؟

اقلامی از مزد و مزایای جنبی كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بیمه قرار می گیرد و مالاً سازمان تامین اجتماعی نیز از بابت آنها در ایام بیماری اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت می نماید كارفرما تكلیفی نسبت به این قبیل پرداخت ها در ایام بیماری كارگران پیدا نمی كند بدیهی است آن قسمت از دریافتی های كارگر در زمان اشتغال مانند عیدی و پاداش، بن كارگری و عائله مندی كه مشمول اخذ حق بیمه نمی باشد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی از این بابت در ایام بیماری كارگران به آنان غرامتی پرداخت نمی كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ایام بیماری كارگران كه به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء روزهای كار آنان به حساب می آید بنابراین پرداخت مزایای یاد شده در ایام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود.

 

۱۷-آیا به لحاظ قانون كار كارگرانی كه وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و از سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می دارند            می توانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟

به لحاظ اجرای مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی ندارد و در صورت بكارگیری آنان در كارگاههای مشمول قانون كار، این قبیل كارگران همانند سایر كارگران شاغل در آن واحد از كلیه مزایای قانون كار منجمله بن كارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی كار نیز برخوردار خواهند شد.

 

۱۸-كارفرمای یكی از واحدهای كارگری در طول سال خارج از مصوبات شورایعالی كار و بدون داشتن پیمان یا موافقت نامه دسته جمعی اقدام به افزایش مزد كارگران كرده است آیا كارفرما می تواند به این دلیل مصوبه شورایعالی كار در مورد افزایش مزد سال آینده را اجرا نكند؟

از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدی شورایعالی كار مبلغ ناشی از افزایش حداقل مزد قانونی از اول فروردین ماه هر سال بر سایر سطوح مزدی تعمیم داده می شود و از طرفی هرگونه افزایش مزد خارج از ضوابط مصوبات یاد شده تنها در صورتی مجاز است كه در قالب پیمانهای دسته جمعی و با تأیید وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردی كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات یاد شده و بدون رعایت مقررات مربوط افزایش داشته است افزایش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد می‌بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد كه در این صورت بدیهی است چنانچه میزان افزایشات انجام شده بیش از میزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزایش مجدد مزد موردی نخواهد داشت.

 

۱۹-آیا مبالغی كه به كارگر بابت انجام اضافه كاری پرداخت می شود جزء حق‌السعی یا مزد و یا مزایای انگیزه ای به حساب می آید؟

تعریف حق السعی، مزد و مزایای انگیزه ای در مواد 34، 36 و بندهای الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دریافتی بابت اضافه كاری كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم می باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانونی تعلق داشته و به این لحاظ جزء هیچ یك از موارد حق السعی، حقوق، مزد و مزایای انگیزه ای كه در مقابل ساعت كار موظف قانونی به كارگر پرداخت می گردد به حساب نمی آید با این توضیح كه آن نوع اضافه كاری كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافی و بدون تأیید سرپرست یا مدیر قسمت پرداخت می شود جزء مزد محسوب می گردد.

 

۲۰-مزایای مختلفی كه در قانون كار پیش بینی شده بر مبنای كدام یك از دریافتی‌های كارگر باید محاسبه شود؟ آیا مزایائی مانند كمك هزینه مسكن و یا كمك هزینه عائله مندی نیز باید مأخذ محاسبه قرار گیرد؟

مبنای محاسبه اضافه كاری، نوبت كاری، شبكاری، عیدی و پاداش و نیز احتساب حق سنوات ومزایای موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون كار در كارگاههائی كه طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی كه فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.

 

۲۱-آیا مبالغی كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت می شود در هنگام محاسبه مزایای سابقه كار و یا عیدی و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ می گردد؟

پورسانت هائی كه در قرارداد كار اولیه و یا قراردادهای تكمیلی ضمن كار بعنوان بخشی از مزد بین كارگر و كارفرما توافق می گردد قسمتی از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسیدگی است، در موقع محاسبه مزایای سابقه كار و تعیین عیدی و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات دیگر مربوط به مزد لحاظ می گردد.

 

۲۲-در واحدی در تمام ماههای سال و صرفنظر از اینكه ماه سی و یك روزه باشد یا بیست و نه روز، میزان حقوق كارگر تغییری نمی كند، آیا این روش قانونی است؟

در مواردی كه مزد كارگران ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی بابت سی روز بوده و لذا در ماههای سی و یك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار باید معادل یك سی‌ام حقوق پرداختی از بابت مزد روز سی و یكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدی از قبل به جای 29 روز، 30 روز حقوق و مزایا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنایت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار این امر به منزله عرف و شرایط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعایه خواهد بود.

 

۲۳-كارگری مزد خود را به صورت ساعتی و یا روزانه دریافت می دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطیلات رسمی وی به چه نحو انجام می شود؟

در مواردی كه دستمزد كارگران بصورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطیل هفتگی و در صورت وجود ایام تعطیل رسمی در هفته یا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به این ایام نیز می باشد بدیهی است چنانچه مزد كارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نماید.

 

۲۴-آیا كارگرانی كه به صورت ساعتی، كار مزد و كار مزد ساعتی كار می كنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی كار می شوند؟

افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی كار در مورد قراردادهای كار ساعتی مشمول قانون كار نیز تسری پیدا كرده و نافذ می باشد و این افزایش ها ناظر بر مزد كارگرانی كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتی كار می كنند خواهد بود و بطور كلی این افزایش ها به نوع خاصی از مزدبری اختصاص ندارد.

 

۲۵-آیا مزد كارگرانی كه كمتر ازمیزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار می كنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی كار افزایش یابد؟

مصوبات مزدی شورایعالی كار شامل كلیه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمی، غیررسمی، روز مزد، فصلی و كارگران دارای قرارداد كار نامحدود، محدود و یا كار معین می باشد و مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این مصوبات در كلیه سطوح مزدی تأثیر خواهد نمود. بدیهی است كارگران پاره وقت نیز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزایای قانونی و از جمله مفاد بخشنامه های شورایعالی كار در زمینه افزایش‌های مزدی برخوردار خواهند بود.

 

۲۶-كارگری بر اساس توافقی كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسی (غیرنقدی) دریافت می دارد آیا به لحاظ قانونی اشكالی ندارد؟

با توجه به مادتین 41 و 42 قانون كار، پرداختهای غیرنقدی به هر صورت كه در قرارداد كار پیش بینی شود به عنوان پرداختی تلقی می شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها می بایستی منصفانه و معقول باشد.

 

۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعریف متفاوت دارد، آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟

مزد تعریف شده در ماده 35 قانون كار دقیقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوین “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعریف گردیده است و مراد كلیه وجوه نقدی و غیرنقدی است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادی كار به كارگر پرداخت می گردد.ارسال توسط سید احمد شتابان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

كد موزیك بی کلام